25, 26 en 27 mei in Rotterdam

Onderwijs Research Dagen


Kom over de brug voor vo en mbo!

Parallel aan ORD2016 worden drie middagen georganiseerd waarin onderwijsonderzoekers in gesprek gaan met de (Rotterdamse) onderwijspraktijk.  Per middag staat een andere doelgroep centraal.  Op donderdag 26 mei is dat het voortgezet onderwijs en het mbo.

 

De inschrijving is gesloten.

 

Iedere dag is er een praktijk-keynote van een onderzoeker die het onderwijsveld een inspirerend perspectief vanuit de wetenschap aanreikt. Op donderdag is dat Prof. James Banks, oprichter en directeur van het Center for Multicultural Education van de  University of Washington, Seattle.

 

Keynote Diversity and Citizenship Education in Multicultural Nations

door Prof. James Banks 

Immigratie vergroot de etnische/culturele, taal en religieuze diversiteit en daagt bestaande opvattingen over burgerschap en burgerschapsonderwijs uit. Tijdens deze lezing beschrijft Professor Banks de noodzaak tot een nieuwe invulling van burgerschap(sonderwijs) die bevorderend is voor de insluiting van nieuwe groepen maar ook het gevoel van ‘eenheid’ versterkt. Ook besteedt hij aandacht aan de bijbehorende uitdagingen die diversiteit met zich mee brengt en schetst hij hoe burgerschap(sonderwijs) eruit zou moeten zien zodat leerlingen leren om te  reflecteren en kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om maatschappelijk betrokken te zijn. Let op: de voertaal is Engels!

 

Programma

13.00 uur  Ontvangst en aanmelden - Van der Goot-building

13.30 uur  Keynote Prof. James Banks -Van der Goot-building, Zaal Sorbonne

14.45 uur  Ronde 1 - Mandeville-building

15.45 uur  Pauze

16.00 uur  Ronde 2 - Mandeville-building

17.00 uur  Hapje en drankje aangeboden door Hogeschool Rotterdam

 

Datum                  Donderdag 26 mei

Doelgroep          Docenten uit het vo en mbo

Tijd                        13.00-17.30 uur

Locatie                 Erasmus Universiteit, Rotterdam (ontvangst Van der Gootbuilding)

Kosten                  € 90,-

Korting                 Professionals uit het Rotterdamse onderwijs kunnen gratis* deelnemen

Informatie          Cursus- en conferentiebureau CED-Groep, ord2016@cedgroep.nl

* Als u zich heeft opgegeven maar niet deelneemt aan het Kom over de brug, verplicht u zich om alsnog de kosten van € 90,- te betalen.

 

Sessiekeuze

Op donderdagmiddag 26 mei gaan onderwijsonderzoekers in gesprek met de (Rotterdamse) onderwijspraktijk voor vo en mbo. Vanuit de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent is onderstaand programma samengesteld. U kunt een keuze maken uit:

 

RONDE 1  14.45 – 15.45 uur

 

Diversiteit in de klas – rondetafel

Diversiteit en burgerschap - Burgerschap op de kaart!

door Chris Holman, Noorderpoort, school voor Beroepsonderwijs Stadskanaal

Het verplichte burgerschapsonderwijs (in MBO) vormt leerlingen tot betrokken en actieve burgers. Dit onderzoek kijkt naar wat er op scholen gedaan wordt en welk effect het heeft op de leerlingen. Met deze informatie kunnen scholen en leraren de lesmethodes bijstellen.

 

Leren op de werkplek – symposium

Tussen opleiding en beroepspraktijk: het potentieel van boundary crossing

door Ilya Zitter (Lectoraat Beroepsonderwijs, HU), Aimée Hoeve (Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, HAN), Petra Cremers (Hanzehogeschool), Liesbeth Baartman (Lectoraat Beroepsonderwijs, HU),

Leren in een formele, schoolse context staat vaak op gespannen voet met leren op de werkplek. Met een theoretisch kader ‘boundary-crossing’ en vele praktijkvoorbeelden kijken we hoe leerpotentieel op de grens van opleiding en beroep kan worden aangeboord.

 

Docenten in beroepsonderwijs – socratisch gesprek

Grensanalyses en Pedagogiek - Het pedagogisch denken van docenten in het mbo

door Ellen Klatter en Wouter Pols, Hogeschool Rotterdam

Wat zijn volgens mbo-docenten pedagogische momenten en wat staat hen dan te doen?

Die vragen staan centraal in het onderzoek naar het pedagogisch denken van mbo-leraren. We presenteren de eerste onderzoeksresultaten en demonstreren een socratisch gesprek.

 

Leren lezen – interactieve presentatie

Handreiking voor docenten - Kijken naar lezende leerlingen

door Mirjam de Bruijne, Hogeschool Rotterdam & CED-Groep

Leerlingen lezen informatieve teksten en beantwoorden vragen daarbij. Hoe pakken zij dat aan? Filmopnames tonen 1e- en 2e-jaars vmbo’ers die hardop denkend teksten lezen. Er is een handreiking voor docenten om zelf hardop denkobservaties te gebruiken.

 

Leerkracht onderzoekt – rondetafel

Waarom motiveert probleemgestuurd onderwijs mijn leerlingen niet?

door Menno Vaas, Wolfert van Borselen scholengroep / Wolfert tweetalig

Het implementeren van resultaten uit onderzoek in je eigen onderwijspraktijk is weerbarstig. Je moet duidelijk zelf aan de slag. Hier gaat het om het implementeren van een nieuw scheikunde curriculum met probleemgestuurd onderwijs (ook voor biologie & natuurkunde).’

 

Ontwerpen van effectieve professionalisering in het MBO

door Albert Zeggelaar, ROC van Amsterdam

Hoe vergroten we de effectiviteit van scholing en professionalisering van docenten? Onderzoek toont een lijst van 14 ontwerpeisen. Deze blijken toepasbaar in het programma voor professionalisering. Er volgt een verdiepend gesprek.

 

Professionele Leergemeenschap – ronde tafel

Begeleiding startende leerkrachten 

door Anna van der Want, Universiteit Leiden ICLON

Professionele leergemeenschappen (PLG’s) zijn een populaire manier geworden voor docenten om te professionaliseren, lesmateriaal te ontwikkelen, etc. Stel je wilt een PLG starten, hoe pak je dat dan aan? We wisselen ervaringen uit.

 

Praktijkonderzoek binnen de Academische Opleidingsschool: de onderzoekende houding van docenten

door Rian Aarts, Universiteit Tilburg

Binnen de academische opleidingsschool (AOS) is onderzoek een wezenlijk onderdeel van de onderwijspraktijk. Onderzoek is het instrument waarmee kennisontwikkeling gekoppeld kan worden aan praktijkgerichte toepassing. De partners in de AOS, scholen en lerarenopleidingen, werken samen aan de versterking van onderzoek in de scholen. Binnen de AOS Midden-Brabant en West-Brabant voeren vo-docenten in een professionele leergemeenschap onder begeleiding van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg praktijkonderzoek uit. In deze bijdrage gaan we in op de opbrengsten van het docentonderzoek wat betreft praktijkontwikkeling en professionele ontwikkeling van docenten, met de nadruk op hun onderzoekende houding.

Pauze

 

RONDE 2 16.00 – 17.00 uur

 

Diversiteit in de klas – papersessie

Herkomst - Aandacht voor ‘Mixed’ in de klas?

door Merlijn Karssen, Kohnstamm Instituut Uiniversiteit van Amsterdam

De onderzoeker vertelt bevindingen uit haar onderzoek naar de positieve/negatieve onder­wijservaringen van jongeren van gemengde herkomst. De rol van medeleerlingen, leraar en school worden besproken, alsmede handreikingen voor professionals uit het werkveld.

Maatwerk mogelijk! Inspelen op verschillen tussen vmbo leerlingen

door Ditte Lockhorst, Oberon, Mattie Jansen, Herbert Vissers College

Met Het Kwadrant brengen docenten de cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie van leerlingen in kaart. Docenten proberen in te spelen op de verschillen tussen leerlingen en hun handelingsrepertoire gericht uit te bouwen, ondersteund door collegiale consultatie.

 

Talentontwikkeling – symposium

School en sport - Uit de schulp: drie jaar onderzoek bij Playing for succes

door Niels Hermens, Verwey-Jonker Instituut en Irene de Kort en Mark Weel, Playing for Succes

In drie leercentra in een topsportomgeving – één bij Feyenoord, één bij Excelsior en één bij Rotterdam Basketbal – werken kinderen aan hun sociaal emotionele vaardigheden. Wat zijn hiervan de resultaten?

Challenge 010: een Rotterdams schoolsportprogramma

door Sophie van den Hombergh, Roos Slenters en Koos Remmel, Universiteit Utrecht

Challenge010 legt een basis voor structurele sportdeelname en positief gedrag. Leerlingen geven het programma een 8,3. Challenge010 wordt doorontwikkeld. Daarvoor zijn funda­mentele keuzes nodig, o.a. over de rol van docenten. Hierover gaan we graag in gesprek.

 

Docenten in het beroepsonderwijs - symposium

Overgangen en aansluitingendoor Marie-Christine Opdenakker, Rijksuniversiteit Groningen, mmv. Hanke Korpershoek, Anneke Timmermans, Maaike van Rooijen, Jorien Vugteveen, Harm Naaijer, Marinda Spithoff, Mattijs Warrens, Mariëlle Osinga, Nikolai Klitzing

Diverse schoolloopbanen wijzen erop dat overgangen niet voor alle leerlingen optimaal verlopen. Wie zijn risicogroepen en wat zijn risicofactoren en welke maatregelen kunnen leerkrachten en beleidsmakers nemen om overgangen soepeler te maken? Graag uw input.

 

Samen opleiden - symposium

Opleiden op de werkplek - Bruggen slaan met Samen opleiden

door Mariëlle Theunissen en Miranda Timmermans, Hogeschool Rotterdam en PABO Avans

Wat gebeurt er in opleidingsscholen? Hoe slaan we gezamenlijke de brug tussen praktijk en theorie en vice versa? Op basis van ons onderzoek schetsen we een rijkdom aan opleidings­praktijken die aankomende leraren helpen zich voor te bereiden op het leraarsberoep.

 

Professionele Leergemeenschap – symposium

De leraar als professional

door Rik Vanderhauwaert, Katholiek onderwijs Vlaanderen

Wij beschouwen leraren als dé professionals, de experts die weten hoe leerlingen beter kunnen leren. In een Erasmus+ project onderzoeken leraren hun uitdagingen om hierin effectiever te zijn. Deelnemers worden gevraagd input te geven op de resultaten.

 

Praktijkgericht onderzoek - symposium

Condities voor succes - Onderwijsonderzoek met en door docenten in de onderwijspraktijk

door Suzanne Groothuijsen, Larike Bronkhorst, Marjan Vermeulen, Universiteit Utrecht

De verwachtingen zijn hoog maar ervaring leert dat de potentie van onderwijsonderzoek met en door docenten vaak niet gerealiseerd wordt. Vanuit vier perspectieven geven we een verklaring hiervoor en bespreken mogelijkheden voor verbetering.

 

Multiproblematiek in de (onderwijs)praktijk– symposium

Jongvolwassenen met een opeenstapeling van problemen- Wat werkt voor wie?

Door Dr. Floor Bevaart, Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans- VUmc afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Piet Boekhoud (Directeur De Nieuwe Kans)

De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans onderzoekt het multimodale traject ‘De Nieuwe Kans’ voor jongvolwassenen (18-27 jaar) met problemen op verschillende leefgebieden. Een belangrijk doel van dit traject is uitstroom (terug) naar school. Wat maakten deze jongvolwassenen mee in hun (onderwijs) verleden? Hoe zorgen we ervoor dat ze (weer) op school blijven?

 

ORD2016

25, 26 en 27 mei 2016

   @ord2016

 

Bekijk de filmpjes over de genomineerden voor de prijs voor de beste begeleider, het beste ps-artikel en het beste proefschrift.

 

Bekijk de film over het brugprogramma @ORD2016: Kom over de Brug!

 

Bekijk de sfeerimpressie van fotograaf Jan van der Meijde.

 

Bekijk de tweetwall ORD2016.